NyheterSvettmottagningen stänger kliniken i Köpenhamn och avvecklar all verksamhet i Danmark. Beslutet fattas efter att Försäkringskassan i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) begränsat rätten till ersättning för behandlingar av sjuklig svettning, hyperhidros. Nedläggningen innebär att tusentals svenska patienter inte längre kommer att få rätt vård.

-Det är ett mycket tråkigt men tyvärr nödvändigt beslut. Det har blivit ekonomiskt omöjligt att bedriva verksamhet i Danmark efter att SKL i strid med EU:s regler sänkt ersättningarna för behandlingar av svenska patienter så att de inte täcker de faktiska vårdkostnaderna. Nu behövs en debatt om de svenska patienternas rätt till EU-vård, säger Johan Rosengren, verksamhetschef vid Svettmottagningen.

Svettmottagningen har behandlat patienter med hyperhidros i Köpenhamn sedan 2010. Tusentals svenskar har fått effektiv behandling när den svenska sjukvården misslyckats med att möta vårdbehovet. Med tydligt stöd av EU:s patientrörlighetsdirektiv har patienterna fått ersättning från Försäkringskassan för behandlingarna.

Men de svenska landstingen och regionerna har på olika sätt motarbetat Svettmottagningens danska verksamhet. Under våren införde SKL nya så kallade prislistor och hävdar att dessa ska styra Försäkringskassans ersättningsnivåer för hyperhidrosbehandlingar. Enligt EU-rätten ska sådana prislistor avspegla vad det faktiskt kostar att ge vård. Men SKL:s prislistor strider mot EU:s riktlinjer då bara en liten del av vårdkostnaderna räknas med. Trots att nivåerna är felaktiga och för låga har Försäkringskassan ändå börjat utgå från dem när de betalar ut ersättningar.

-De nya nivåerna täcker inte ens läkemedelskostnaderna, vilket är häpnadsväckande. Ingen kan bedriva verksamhet under dessa förutsättningar, säger Johan Rosengren.

Ytterligare en bidragande orsak till att Svettmottagningen stänger den danska kliniken är en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Mot gällande EU-rätt har domstolen slagit fast att en patient inte har rätt till ersättning för vård i ett annat EU-land, trots att villkoren för ersättning uppfylls. Domen innebär att de som lider av hyperhidros på andra kroppsdelar än händer och armhålor inte har rätt till ersättning.

-I strid med EU-rätten har Försäkringskassan och Högsta Förvaltningsdomstolen omöjliggjort en väl fungerande verksamhet som hjälper tusentals patienter. Det visar att svenska domstolar hellre ser till den svenska sjukvårdsbyråkratins intressen än vad som är bäst för patienterna. Det är mycket allvarligt, säger Johan Rosengren.

Svettmottagningen stänger den danska kliniken från och med den första september och kommer att fortsätta bedriva verksamheten på Svettmottagningen i Stockholm. Behandlingarna ger dock inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

-Vi kommer att fortsätta behandla hyperhidrospatienter på vår klinik i Stockholm dit alla är välkomna. Men i första hand rekommenderar vi patienter att ta kontakt med sitt landsting och begära den vård de har rätt till, säger Johan Rosengren, verksamhetschef Svettmottagningen Hidroskliniken.

Mot gällande EU-rätt har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att en patient inte har rätt till ersättning för vård i ett annat EU-land, trots att villkoren för ersättning uppfylls. Domen kommer att innebära att tiotusentals svenska patienter i praktiken nekas den vård de har rätt till.

• Domen är allvarlig för patienterna, och allvarlig för alla som värnar EU:s patientrörlighetsdirektiv. Vi är förvånade och bestörta över att Högsta förvaltningsdomstolen går emot EU-rätten, säger Johan Rosengren, verksamhetschef vid Svettmottagningen.

Domen avkunnades den 31 maj och rörde en patient som behandlats för hyperhidros vid Svettmottagningens klinik i Danmark. Patienten hade behandlats med botulinumtoxin i armhålor, händer och ljumskar. I oktober 2018 slog Kammarrätten fast att patienter har rätt till ersättning för sådan vård, helt i linje med EU:s patientrörlighetsdirektiv.

Försäkringskassan accepterade inte Kammarrättens dom utan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså har valt att frångå EU-rätten och patientrörlighetsdirektivet.

Det är oacceptabelt. Domen avkunnas trots att Högsta förvaltningsdomstolen känner till att motsvarande behandling har getts i Sverige under många år, och fortfarande ges. Det i sig är ett skäl för att bevilja ersättning.

Dels ignoreras gällande rätt, dels får domen omfattande konsekvenser för de tiotusentals patienter som lider av hyperhidros i andra kroppsdelar än händer och armhålor. Att inte få rätt till ersättning gör det omöjligt för många patienter att söka sig till annat EU-land för effektiv vård i rätt tid. Resultatet blir ett vikande patientunderlag, trots att vårdbehovet är stort.

Svettmottagningen tvingas nu utvärdera möjligheterna att fortsätta bedriva verksamhet i Köpenhamn.

• Vi måste omgående analysera vad domen innebär för oss. Vi vill fortsätta ge bästa möjliga behandling till våra patienter, men vi måste också få täckning för våra kostnader. Denna dom gör att det ser mycket mörkt ut, säger Johan Rosengren.

Domen kan även komma att beröra patienter som redan har behandlats i Köpenhamn och som väntar på ersättning. Det är Försäkringskassan som fattar beslut i enskilda ärenden.

Det är med glädje och tillfredsställelse vi konstaterar att Kammarrätten i Stockholm den 29 oktober 2018 i en dom slår fast att patienter har rätt att få ersättning för behandling av svettning i fler kroppsdelar än händer och armhålor.

Enligt domen ska ersättning ges även för så kallade ”övriga kroppsdelar”, till exempel även huvud och ljumskar. Det innebär att Kammarrätten konstaterar att Försäkringskassan gjorde fel när de nekade patienter rätt till ersättning för sådan behandling. Utslaget är i den meningen en viktig seger för patienterna. Däremot är det oklart om Försäkringskassan kommer att överklaga domen.

För er som ligger ute med pengar för dessa behandlingar kommer det sannolikt att dröja tills domstolen har hunnit behandla just era fall. Det kan därmed dröja innan ni får besked om ersättning.

Läs mer om beslutet här

Sedan 2013 gäller reglering som syftar till att göra det lättare för patienter att få tillgång till en säker gränsöverskridande hälso-och sjukvård av god kvalitet inom Europa. Regleringen består av det s.k. patientrörlighetsdirektivet som utfärdats på EU-nivå och som genomförts i Sverige genom ersättningslagen. Regleringen innebär att svenska patienter som får vård i annat land i Europa har rätt att av Försäkringskassan få ersättning för kostnaderna för denna vård. Försäkringskassan debiterar därefter patientens hemlandsting för motsvarande kostnad.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 6 november en dom avseende tillämpningen av ersättningslagen (mål 647-17). Domen är förvånande och mycket svår att förstå. HFD bygger hela sin bedömning på behandlingsriktlinjer från ett landsting. HFD förlitar sig på riktlinjerna trots att patienten har åberopat omfattande skriftlig bevisning som visar att anledningen till att landstingen har tagit fram riktlinjerna är att de vill begränsa och i stor utsträckning hindra rätt till ersättning för patienter som får vård i annat land. Av kopia av mail som HFD har tillgång till framgår till och med att landstingsanställda läkare bekräftat att behandlingsriktlinjerna inte förespråkar god vård, men att landstingsrepresentanterna anser att detta kan accepteras om riktlinjerna kan användas för att förhindra rätt till ersättning för gränsöverskridande vård.

Landstingens agerande i målet ska ses mot ljuset av att landstingen allt sedan det funnits möjlighet för patienter att få ersättning för gränsöverskridande vård aktivt har framställt en rad olika invändningar. Det kan t.ex. nämnas att landsting har påstått att kostnad för viss behandling i landstingets egen regi har sänkts från 17.000 kr till 4000 kr. Efter en dom i april 2016 står det dock klart att landstingen inte får något gehör för sina invändningar avseende kostnadsnivån. Landstingen gjorde då en helt ny invändning och valde att påstå att ifrågavarande vård inte förekommer inom ramen för den offentligfinansierade vården i Sverige och att patienter därför ska vägras kostnadsersättning av detta skäl. Trots att patienten har åberopat mycket omfattande bevisning som visar att motsvarande vård under lång tid har givits inom den offentligfinansierade vården i Sverige - och att så fortfarande sker - har Försäkringskassan okritiskt accepterat landstingens påståenden om motsatsen. Denna fråga, d.v.s. vilka principer som ska gälla för bedömningen av vilken vård som är ersättningsgill, har nu avgjorts av HFD i mål 647-17.

HFD är högsta instans inom det förvaltningsrättsliga systemet i Sverige. HFD har således en mycket viktig uppgift att säkerställa att enskildas rättigheter gentemot myndigheter bedöms på ett objektivt, sakligt och korrekt sätt. Vi är därför förvånade och besvikna över att HFD inte har gjort en saklig och objektiv bedömning av de omständigheter som har åberopats i målet. Detta gäller särskilt med tanke på att det inte finns något tvivel om att den behandling som målet rör sedan lång tid är vedertagen inom den offentliga sjukvården i såväl patientens hemlandsting som i övriga Sverige. HFDs dom bygger på ogrundade slutsatser och är i stora delar mycket otydlig.

Vi kommer att fortsätta att verka för att det klargörs att svenska myndigheter inte har rätt att åsidosätta de grundläggande rättigheter patienter har att söka god vård i annat land inom EU med stöd av regleringen om fri rörlighet för hälso-och sjukvårdstjänster i patientrörlighetsdirektivet. Även svenska patienter har rätt till sådan vård.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att botulinumtoxinbehandling av hyperhidros även i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienterna därför har rätt till ersättning för behandlingen när behandlingen har skett i annat EU-land, som till exempel vid vår systerklinik i Köpenhamn. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om beslutet här

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett stort antal patienter som har rest till Danmark för att få behandling mot hyperhidros, extrem svettning, har rätt att få ersättning från Försäkringskassan för hela vårdkostnaden. På grund av att det är så många fall så kommer det dock att ta en viss tid innan alla gamla felaktiga beslut är hanterade av Kammarrätten.

Läs mer om besluten här

Försäkringskassan har nu äntligen börjat tillämpa patientrörlighetsdirektivet så att man kan få ersättning även för det som inte görs i det egna landstinget. Detta innebär att de flesta nu åter kan få kostnadsfri behandling i Köpenhamn. Vi vill dock att du ska ha ett förhandsbesked så att inte Försäkringskassan kan ändra sig. Du behöver därför ansöka om förhandsbesked och för närvarande tar det ca tre månader att få ett förhandsbesked. Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan om förhandsbesked.

Vad gäller de tidigare behandlingarna så har de ännu inte ändrat sig, men de första fallen kommer att tas upp i Kammarrätten under våren och då förväntar vi oss en ändring även för dessa behandlingar.

Den 1 oktober 2013 trädde en ny lag angående EU vård i kraft .Ersättningslagen ger patienter rätt att få ersättning för vård inom EU/EES med samma belopp som vården hade kostat för det allmänna i Sverige och lagen ger även rätt till vård som inte ges i Sverige. Trots att vi har skickat in tydlig information som tydligt visar rätten till ersättning till en kostnad som överstiger kostnaden för utlandsvården förlitar Försäkringskassan sig bara på de felaktiga partsinlagor som landstingen lämnar. Dessa uppgifter är många gånger helt felaktiga och det hade Försäkringskassan upptäckt om de hade gjort en bedömning av det material de har fått. Vi har därför tvingats gå till domstol i ett stort antal fall. Det har dock skett viss rättelse i ett flertal landsting bl a Stockholm och Västra Götaland då de tidigare svaren från landstingen har varit så fel att de själva har upptäckt det. Vi hoppas dock att alla de ändringsbesked som har kommit från landstingen på senare tid gör att både Försäkringskassan och domstolarna gör en mer noggrann analys av all den information om kostnadsbilden i Sverige som Försäkringskassan redan på ett tidigt stadium har fått. Eftersom vård i utlandet så tydligt diskrimineras jämfört med vård inom Sverige är våra advokater helt övertygade om att detta strider mot den nya lagstiftningen.

Vi har förståelse för att Försäkringskassans felaktiga hantering har förorsakat stora problem.

Tillsvidare så kommer vilken vård som du kan få och om du kan få den kostnadsfritt eller inte bero på vilket landsting du är skriven i. Läs nedan vad som gäller för dig. Detta är en diskriminering som är djupt olustig i Sverige år 2014. Den beror på Försäkringskassans hantering och vi räknar med att Försäkringskassans olagliga diskriminering kommer att försvinna när Kammarrätten kommer att ta upp fallen. Detta kan dock dröja en bit in på 2015.